Skolen er en lek

Dette er skrevet i affekt etter følgende twitter-utveksling med Udir ( som svarer) og Kunnskapsdepartementet ( som er stille som graven)

Image

Jeg innser det nå, jeg har vært naiv. Jeg har gått rundt å trodd at skolen var noe man tok på alvor, noe som var viktig, noe som betydde noe. Jeg innser nå at dette kun har vært snakk ungdommelig naivitet og fagre drømmer om en ikke eksisterende virkelighet.

Det er jo helt tydelig, og jeg vet ikke hvordan jeg kan ha klart å overse det så lenge. Skolen er en lek, og da mener jeg ikke i en positiv forstand. Skolen er en lek fordi man kan endre reglene hele tiden uten at noen bryr seg noe videre.  Skolen er en lek fordi ingen tar den, eller oss som jobber i skolen, på alvor.  Skolen er en lek fordi Kunnskapsdepartementet og Udir mener at det greit å ikke ferdigstille og tilgjengelig gjøre nye/endrede læreplaner for neste skoleår før det starter ( altså før dette skoleåret er slutt).

 

Jeg kan ikke svare for hva andre gjør i disse siste ukene av skoleåret, men jeg har forberede elevene mine til eksamen, satt standpunkt, arrangert muntlig eksamen og ikke minst begynt å oppsummere, revidere og planlegge undervisningen min for neste år. Det er nemlig nå på slutten at jeg har klarest for meg hva som må gjøres. Det er nå jeg er virkelig kreativ. 

Det er slik at god undervisning krever god planlegging og det tar tid, det er ikke slik at man kan sette seg ned 5 minutter før en time og slenge sammen et godt opplegg. Det er ikke slik at man kan ringe til en ekstern foredragsholder en uke ,eller en dag, før du trenger dem, og det er definitivt ikke slik at man kan besøke f.eks Minitinget etter innfallsmetoden. Alt dette trenger planlegging, planlegging som er gjort i godt tid før man setter i gang.

 

Jeg vet vanligvis i august hvilke temaer som skal undervises, hvilke filmer som skal vises, hvilke foredragsholdere som kommer på besøk og  hvilke rom som skal brukes i desember. Hvorfor vet jeg det? Jeg jobber på en skole med 100 kollegaer,  i et land med ca 446 videregående skoler der det er ca 176000 elever under opplæring.  Vi er mange om beinet, og jeg forsøker å tilrettelegge en så god, og profesjonell, undervisning for mine elever som jeg makter, og jeg har i den sammenheng ikke tid til å sitte å vente på en gjeng papirdyttende byråkrater med beslutningsvegring. 

 

Når Kunnskapsdepartementet og Udir er ute av stand til å gi meg, og mine kollegaer, informasjon om, og tilgang til, den nye/endrede læreplanen for samfunnsfag i vgs som de tydeligvis vi skal bruke fra og med undervisningsåret 2013-2014, viser de en total mangel på forståelse for hva profesjonelle lærere i en profesjonell skole driver med. De behandler det som det er snakk om en lek, en lek som det ikke er så alvorlig med.

 

Ps. Til de av dere som skulle få det for dere at dette kun gjelder dagens regjering og deres  politikere så må jeg beklage. Jeg verken ser eller hører noe som får meg til å tro at noen andre på tinget ser på skolen som noe annet enn en lek. 

Reklamer

6 kommentarer om “Skolen er en lek

 1. Eller så bør Udir lære opp sine medarbeidere til bedre bruk av Twitter som kommunikasjonskanal.

  Jeg fant følgende læreplanmål for samfunnsfag (ikke vedtatt, men trolig vil det ikke bli noen endringer å snakke om):
  Kompetansemål etter Vg1/ Vg2
  Utforskaren
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:
  • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke
  fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag
  • finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og
  vurdere formålet og relevansen til kjeldene
  • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfaglege
  problemstilling
  • drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsfora og vurdere kvaliteten på eigne og andre
  sine innlegg
  Individ, samfunn og kultur
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere
  trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
  • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukaren sitt etiske ansvar
  • rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing
  og låneopptak påverkar personleg økonomi
  • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte korleis slike handlingar
  kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
  • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og
  samlivsformer varierer frå stad til stad, og endrar seg over tid
  • diskutere trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
  • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
  • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår, og kva tiltak som kan
  motverke dette
  Arbeids- og næringsliv
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på
  arbeidsmarknaden i dag
  • reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
  • gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar den kan reduserast på
  • diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet
  • gjere greie for organisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer
  lønns- og arbeidsvilkår
  • vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i
  ein resultat- og balanserekneskap
  Politikk og demokrati
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å
  bruke ulike kanalar for påverknad
  • gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet
  • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
  • gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg og drøfte
  fleirtalsdemokratiet
  • analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg
  • gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg VEDLEGG 6A
  Side 10 av 11
  • diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane den står overfor
  • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og
  forholdet mellom dei
  Internasjonale forhold
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
  • forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
  • gjere greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Noregs forhold til EU
  • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre
  internasjonale aktørar kan gjere
  • gjere greie for ulike forklaringar på at det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å
  redusere fattigdommen i verda
  • diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

 2. Kjempegodt innlegg. Jeg blir også frustrert over manglende vedtak, og det faktum at nye lærebøker kommer før planene er vedtatt. Det betyr merarbeid på mine lærere noe jeg liker dårlig. Men vi får håpe at det kommer før 1.8.13……

 3. Takk for innlegget ditt. Vi er mange frustrerte lærere om dagen. For norsklærere er situasjonen om mulig enda verre. Revisjonen i kompetansemålene er omfattende, og det foreslås endringer i sluttvurdering (f.eks. antall karakterer), noe som i høy grad påvirker innhold og progresjon i planene våre. Jeg kan ikke fatte og begripe at dette skal kunne innføres allerede fra 2013 slik ståa er nå. Som du så riktig sier, er det nå i disse dager vi har klarest for oss hva vi bør gjøre og hvordan vi bør jobbe, det er nå vi klarer å være kreative og nytenkende.

  Nei, dette er ikke å ta elever og lærere på alvor.

 4. Jeg snakket med en person i Kunnskapsdepartementet i forrige uke. Fikk vite at tre av planene er vedtatt og var klar til å sendes til Udir, mens de to siste (norsk og samfunnsfag) sannsynligvis ble vedtatt og oversendt denne uken. Enig i at det er altfor seint…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s